استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی موجب عدم ورود نیترات ناشی از کود های اوره بدون پوشش به آب های زیر زمینی و رودخانه ها شده و از آلایندگی محیط خصوصاً آب های آشامیدنی جلو گیری می کند - - عنصر گوگرد موجود در کودهای اوره با پوشش گوگردی به عنوان یک عامل آفتکش و به عنوان یک کود نیز میتواند از حیث اقتصادی به لحاظ بالا بردن کیفیت محصول نقش آفرینی کند که بنابراین با انتخاب و استفاده از این کود درواقع از دو کود مختلف استفاده شده است - - با مصرف کود اوره با پوشش گوگردی از سخت شدن خاک و عدم نفوذ آب و افت حاصلخیزی زمین جلو گیری می گردد - - - -
slide02 slide06 slide11 slide07 slide10 slide12

پوشش گوگردی باعث می‌شود تا امکان دسترسی گیاه به نیتروژن افزایش یابد

پوشش گوگردی مقاومت کود را در مقابل شسته شدن توسط آب، افزایش می‌دهد

پوشش گوگردی با خاصیت قارچ کشی مانع شیوع بیماری‌های قارچی می‌شود

پوشش گوگردی مانع رشد سریع گیاه شده و در نتیجه زمان هرس شدن را به ۷-۵ روز افزایش می‌دهد

پوشش گوگردی امکان تغذیه تدریجی گیاه را تا ۱۰ هفته فراهم می‌نماید

پوشش گوگردی باعث می‌شود که تحمل گیاه نسبت به کم آبی افزایش یابد

پرینت

مزایای استفاده از کود اوره با پوشش گوگردی SCU

 کود اوره با پوشش گوگردیدر کود اوره با پوشش گوگردی بنا بر خاصیت کند رهایی آن که بارزترین خاصیت این کود می باشد، نیتروژن موجود در بازه زمانی ۴۰ روزه به طور آرام و ۱۰۰% به گیاه منتقل شده و لذا میزان مصرف کود نسبت به اوره به یک سوم تقلیل می یابد، که صرفه اقتصادی مهمی را از حیث خرید و توزیع در مزرعه شامل می شود.

نوع مواد موجود در این کود به گونه‌ای انتخاب شده که مواد مورد نیاز گیاه به خاطر‌‌ رها سازی تدریجی و آهسته مداوماً و تا ۴۰ روز در اختیار گیاه قرار می‌گیرد و در آخر، این کود در لایه‌های خاک کاملاً جذب و تجزیه می‌شود. کاربرد این کود موجب جلوگیری از آلودگی آب های زیر زمینی و کاهش نیترات آب‌ها می‌گردد.